Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Click2Claim s. r. o. so sídlom Praha, Jičínská 1748/5, PSČ: 130 00, identifikačné číslo: 28791215, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 218874
Kontaktné údaje na Click2Claim s. r. o.:
– www.click2claim.eu
– info@click2claim.eu
– adresa sídla Click2Claim s. r. o. zapísaná v obchodnom registri.

1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok
1. 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Click2Claim s. r. o., (ďalej len Click) upravujú vzájomné práva a povinnosti Clicku na strane jednej a na strane druhej klientov, zmluvných partnerov alebo ďalších subjektov Clicku (ďalej len Zmluvný partner), ktorých vzájomne uzavreté zmluvy (ďalej len Zmluva) odkazujú na tieto VOP.
1. 2. Click najmä zaisťuje nároky na náhradu škody alebo iné nároky, na ktoré má cestujúci nárok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, v platnom znení, a ďalej nároky z autobusovej, železničnej, nákladnej automobilovej a námornej dopravy (ďalej len aj pohľadávky alebo kompenzácie). Click vymáha kompenzácie od povinného subjektu najmä leteckého, autobusového, automobilového a námorného dopravcu (ďalej len dlžník).
1. 3. Kde sa vo VOP hovorí o fyzickej osobe, má sa na mysli aj cestujúci a obrátene. Cestujúcim môže byť vždy a len fyzická osoba.
1. 4. Práva a povinnosti odchylne upravené v Zmluve uzavretej medzi Clickom na strane jednej a zmluvným partnerom na strane druhej, majú prednosť pred týmito VOP.
1. 5. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP sa vzťahujú na všetkých Zmluvných partnerov, ak nevyplýva zo znenia VOP, že sa ich dané ustanovenie vzťahuje len na určitú skupinu Zmluvných partnerov, ako je najmä spotrebiteľ, podnikateľ, podľa obchodného zákonníka.
1. 6. Ak je Zmluvným partnerom spotrebiteľ v zmysle občianskeho zákonníka a zvláštneho právneho predpisu, vzťahuje sa na práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy aj zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, (ďalej len spotrebiteľ).

2. Spôsob uzavretia Zmluvy
2. 1. Zmluva medzi Clickom a zmluvným partnerom môže byť uzatvorená:
a) v listinnej forme, kedy túto podpíšu obe zmluvné strany,
b) podpisom Zmluvy Zmluvným partnerom a jej zaslanie v naskenovanej podobe na e-mail Clicku; Zmluva je platne uzatvorená, hneď ako je na naskenovanú zmluvu pripojený podpis Clicku a takto doplnená zaslaná v naskenovanej podobe s oboma podpismi zaslaná späť na e-mail Zmluvného partnera z ktorého bola zmluva zaslaná Clicku, alebo
c) prostredníctvom registračného formulára alebo prostredníctvom vyplnených údajov pri žiadosti o kompenzáciu (ďalej len formulár) zverejneného na www.click2claim.eu, kedy Zmluvný partner vyplní všetky povinné údaje vo formulári a tento odošle Clicku. Zmluva je uzatvorená, hneď ako Click potvrdí na e-mail Zmluvného partnera uvedeného vo formulári doručenie vyplnených údajov vo formulári a potvrdí, že akceptuje ponuku Zmluvného partnera. Ak je Zmluvným partnerom fyzická osoba žiadajúca o kompenzáciu, zmluva je uzatvorená vo chvíli, kedy Zmluvný partner dostane na e-mail príkaznú zmluvu spolu s cenníkom, kedy príkazná zmluva obsahuje údaje uvedené Zmluvným partnerom v rámci formulára.
Zmluvný partner sa zaväzuje uviesť Clicku iba a len pravdivé údaje. Click bude považovať uvedené údaje za pravdivé, ak nebude úplne zjavné, že ide o údaje nepravdivé. V prípade uvedenia nepravdivých údajov je Zmluvný partner povinný uhradiť Clicku zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Kč (alebo tejto sume zodpovedajúci ekvivalent v EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Clicku požadovať úhradu škody, ktorá mu vznikla. Tento záväzok Zmluvného partnera uvádzať pravdivé údaje, vrátane zmluvnej pokuty, sa vzťahuje na celé obdobie spolupráce medzi Clickom a Zmluvným partnerom.
2. 2. Zmluvný partner výslovne udeľuje Clicku súhlas s tým, že hneď ako dôjde k uzavretiu Zmluvy medzi ním a Clickom, je Click oprávnený, bez ďalšieho právneho úkonu Zmluvného partnera, začať s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy.
2. 3. Zmluvný partner berie na vedomie, že Click s ním nie je povinný Zmluvu uzavrieť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

3. Doba platnosti Zmluvy
3. 1. Zmluva medzi Clickom a Zmluvným Partnerom je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve výslovne uvedené inak.

4. Používateľský účet
4. 1. Click je oprávnený zriadiť Zmluvnému partnerovi Používateľský účet, na základe ktorého bude Zmluvný partner môcť najmä:
a) byť priebežne informovaný o stave riešenia jeho prípadu/prípadov,
b) zadávať požiadavky Clicku na zaistenie Pohľadávok,
4. 2. Click zašle podľa svojich časových možností Zmluvnému partnerovi, na ním uvedený e-mail, nutné prístupové údaje (najmä prihlasovacie meno a heslo) k Používateľskému účtu s tým, že Používateľský účet je sprevádzkovaný ku dňu, kedy sa doň Zmluvný partner prvýkrát, na základe zaslaných prístupových údajov, prihlási.
4. 3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Zmluvný partner sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do jeho Používateľského účtu a tieto neoznamovať tretím osobám. Súčasne Zmluvný partner berie na vedomie, že Click nenesie zodpovednosť za porušenie vyššie uvedenej povinnosti. Zmluvný partner je súčasne povinný zabezpečiť prístupové údaje k Používateľskému účtu tak, aby sa k nim nemohla svojvoľne dostať tretia osoba.
4. 4. Zmluvný partner nie je oprávnený umožniť využívanie Používateľského účtu tretej osobe.
4. 5. Zmluvný partner je povinné údaje o jeho osobe uvedené v Používateľskom účte, v prípade ich zmien, okamžite aktualizovať. Zmena údajov o Zmluvnom partnerovi je voči Clicku účinná ich zmenou v Používateľskom účte.
4. 6. Zmluvný partner berie na vedomie, že Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu systému Clicku. Zmluvný partner nie je oprávnený sa dožadovať prístupu k Používateľskému účtu, a to bez ohľadu na dĺžku obdobia, kedy je Používateľský účet neprístupný. Vyššie uvedené platí aj pre prípad, že nie sú dostupné (funkčné) všetky prvky Používateľského systému.
4. 7. Click sa zaväzuje pomôcť Zmluvnému partnerovi pri využívaní Používateľského účtu s tým, že pomoc mu bude poskytovať výhradne prostredníctvom e-mailu. V prípade, že Zmluvný partner nebude schopný riadne nastaviť najmä svoj Používateľský účet, hardvér alebo softvér, na základe pokynov Clicku, ide táto skutočnosť výlučne na ťarchu Zmluvného partnera a Click na tomto nenesie žiadnu zodpovednosť. Click nie je povinný na svoje náklady zaisťovať technickú pomoc Zmluvnému partnerovi.

5. Druhy Programov pre Zmluvných partnerov (ďalej len Služby alebo Program)
Prehľad Programov, ktoré si môžu jednotliví Zmluvní partneri v Clicku zaistiť najmä prostredníctvom obchodných zástupcov, zamestnancov, sprostredkovateľov Clicku, na www.click2claim.eu či prostredníctvom Používateľského účtu. Obsah a rozsah jednotlivých programov je jednak uvedený v týchto VOP, a ďalej na www.click2claim.eu, kde sa s nimi môže Zmluvný partner podrobne oboznámiť.
5. 1. Retail (individuálny cestujúci)
Ponuka služieb pre cestujúceho je uvedená na www.click2claim.eu alebo na www.claimnow.eu.

5. 2. Cestovná kancelária/agentúra (ďalej len CK)
5.2.1. Program Travel Asistent
CK sa v rámci tohto programu zaväzuje predávať Poukážku na zľavu (bod 15 VOP) na využitie Služby C2C, a to za dojednanú cenu. CK je povinná pri predaji Poukážky na zľavu oboznámiť cestujúceho s princípmi, podmienkami poskytnutia Služby Click, cenníkom Clicku a znením príkaznej zmluvy. CK je súčasne povinná umožniť cestujúcemu prístup na www.click2claim.eu, hoc za poplatok.
5.2.2. Program Travel Rok Zpět
V tomto programe sa cestujúci môže po obmedzené obdobie sám alebo prostredníctvom CK obrátiť na Click, uzavrieť zmluvné dokumenty a v rámci tohto programu domáhať sa po dlžníkovi pohľadávky vzniknutej z nepravidelnosti v doprave za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov, a to za zvýhodnených cenových podmienok podľa aktuálneho cenníka.
5.2.3. Program Travel Standard
5.2.3.1. CK je oprávnená podať požiadavku na kompenzáciu prostredníctvom svojho Používateľského účtu pre cestujúceho, ktorý utrpí nepravidelnosť v doprave, bez toho, aby sa zúčastnili programu TravelAsistent či TravelRokZpět, a to za dojednaných cenových podmienok, a ďalej túto kompenzáciu spravovať za cestujúceho.
5.2.3.2. CK je oprávnená podať požiadavku na kompenzáciu prostredníctvom svojho Používateľského účtu a pre cestujúceho žiadosť založiť, ale cestujúci si žiadosť o kompenzáciu následne vyplní a odošle do systému Clicku sám a za cenových podmienok podľa aktuálneho cenníka. Na základe podanej požiadavky bude s cestujúcim uzatvorená príkazná zmluva.
5. 3. Obsah a odmena (cena) za poskytnuté služby Clickom Zmluvnému partnerovi sú uvedené najmä v príslušnej Zmluve uzavretej medzi Clickom a Zmluvným partnerom. V prípade, kedy nebude v Zmluve uvedené inak v súvislosti s odmenou (cenou), náleží Clicku najmenej odmena zložená: a) zo servisného poplatku vo výške 550,- Kč vr. DPH (za jednu kompenzáciu vymoženú od dlžníka) a ďalej b) zo sumy vo výške 25 % z vymoženého plnenia dlžníka pre Zmluvného partnera; ak nebolo pre Zmluvného partnera vymožené peňažité plnenie od dlžníka, ale plnenie vecné (napr. letenka zdarma), náleží Clicku suma vo výške 500,- Kč bez DPH za osobu, najmenej však 1 000,-Kč bez DPH. Ak má zmluvný partner možnosť si vybrať medzi finančným a nefinančným plnením a Zmluvný partner si vyberie nefinančné plnenie, náleží Clicku percentuálna odmena podľa príkaznej zmluvy z finančného plnenia. Ak klient prijme nefinančné plnenie alebo čiastočné finančné plnenie, náleží Clicku odmena počítaná z plnej sumy požadovanej kompenzácie.

5.4. Odmena za poskytnuté služby spoločnosti Click2Claim nezahŕňa akékoľvek bankové poplatky účtované bankou z bankových operácií spojených s likvidáciou plnenia, t. j. poplatky za odchádzajúcu či prichádzajúcu platbu, konverziu meny a pod. Tieto poplatky sú účtované treťou osobou (bankou), so službami poskytnutými spoločnosťou Click2Claim nesúvisia a môžu byť Partnerovi preúčtované.

6. Využívanie Služieb Zmluvným partnerom
6. 1. Služby poskytované Clickom sú určené výhrade Zmluvnému partnerovi. Zmluvný partner nie je oprávnený umožniť ich využitie tretiemu subjektu. Pre prípad porušenia tohto záväzku sa zaväzuje Zmluvný partner uhradiť Clicku zmluvnú pokutu vo výške 50 000,- Kč (alebo tejto sume zodpovedajúci ekvivalent v EUR), ak ide o spotrebiteľa; ak ide o podnikateľa podľa obchodného zákonníka, potom zmluvnú pokutu vo výške 500 000,- Kč (alebo tejto sume zodpovedajúci ekvivalent v EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Clicku požadovať úhradu škody, ktorá mu vznikla.

7. Odmena Clicku a platobné podmienky
7. 1. Clicku náleží za ním poskytnuté činnosti pre Zmluvného partnera na základe Zmluvy a VOP (ďalej aj len činnosti Click) odmena vo výške, ktorá je uvedená v Zmluve alebo v týchto VOP. Prehľad o prípadných odmenách pre Click môže byť uvedený na webovej stránke Clicku.
7. 2. Odmena za činnosti Clicku pre Zmluvného partnera je splatná v lehotách a za podmienok stanovených v Zmluve. Pre prípad, že sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú inak, platí, že Odmena je splatná v deň, kedy bude plnenie dlžníka poskytnuté Clicku. Click je oprávnený ponechať si z vyplateného plnenia dlžníka sumu, ktorá zodpovedá jeho odmene podľa Zmluvy alebo VOP, a zvyšnú sumu je povinný zaslať Zmluvnému partnerovi do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia plnenia od dlžníka. Ak bude plnenie dlžníkom poskytnuté priamo Zmluvnému partnerovi, je tento povinný uhradiť Clicku odmenu najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy dostane plnenie, na bankový účet č. 43-7080170297/0100 (EUR) vedený v Komerčnej banke a. s., IBAN CZ7901000000437080170297, alebo na bankový účet č. 43-7080330297/0100 (CZK) vedený v Komerčnej banke a. s.
7. 3. Ak je medzi Clickom a Zmluvným partnerom za činnosť Clicku dohodnutá v prospech Clicku paušálna mesačná, štvrťročná, polročná alebo ročná platba, je táto splatná vždy k 25. dňu v mesiaci, ktorý predchádza príslušnému obdobiu, za ktoré je suma platená. Výzva je Clickom zasielaná Zmluvnému partnerovi na jeho elektronickú adresu. Za faktické doručenie tejto výzvy Click nezodpovedá. Takisto je zasielaný aj daňový doklad pre Zmluvného partnera.
7. 4. V prípade, že je Zmluvný partner v omeškaní s platením akejkoľvek sumy podľa Zmluvy a VOP, nevzniká mu jednak nárok na prípadnú zľavu z odmeny za činnosti Clicku, súčasne je Click oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie činností Clicku vrátane možnosti zneprístupniť Používateľský účet.
7. 5. Pre prípad omeškania Zmluvného partnera s platením akejkoľvek sumy Clicku vzniká Clicku nárok na zákonný úrok z omeškania, ak ide o spotrebiteľa; ak ide o podnikateľa na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. 6. Zmluvný partner je povinný hradiť platby v súlade s pokynmi Clicku a v prípade platby bankovým prevodom taktiež spoločne s variabilným symbolom platby. V prípade platby bankovým prevodom je platba uhradená ku dňu pripísania na bankový účet Clicku. V prípade platby v hotovosti je platba uhradená jej prevzatím Clickom.

8. Zasielanie obchodných oznámení
8. 1. Zmluvný partner, v súlade s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s činnosťou Clicku na elektronickú adresu Zmluvného partnera.
8. 2. V prípade, že by sa Zmluvný partner domnieval, že Click zasiela obchodné oznámenia v rozpore so zákonom, môže požiadať Click o vysvetlenie a ďalej požadovať, aby Click odstránil takto vzniknutý stav. Ak je žiadosť Zmluvného partnera podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, Click odstráni okamžite chybný stav.

9. Povinnosť mlčanlivosti
9. 1. Zmluvný partner si je vedomý toho, že v rámci plnenia Zmluvy môže od Clicku dostať informácie, ktoré sú považované za dôverné. Za dôverné sa považujú najmä všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva Clicku, ďalej potom metódy a postupy, na ktorých je založená činnosť Clicku, technológie slúžiace na zaisťovanie činnosti Clicku.
9. 2. Zmluvný partner sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s dôvernými informáciami a ďalej, ak ide o podnikateľa, zaväzuje sa zaistiť zachovávanie mlčanlivosti v súvislosti s dôvernými informáciami taktiež zo strany svojich zamestnancov, pracovníkov, splnomocnencov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, spoločníkov a ďalších osôb, ktoré budú mať k dôverným informáciám prístup.
9. 3. Zmluvný partner nesmie, bez písomného súhlasu Clicku, dôverné informácie využiť pre seba, tretie osoby alebo prostredníctvom tretích osôb.
9. 4. V prípade, že Zmluvný partner poruší povinnosť mlčanlivosti, zaväzuje sa uhradiť Clicku zmluvnú pokutu vo výške 50 000,- Kč (alebo tejto sume zodpovedajúci ekvivalent v EUR), ak ide o spotrebiteľa; ak ide o podnikateľa podľa obchodného zákonníka, potom zmluvnú pokutu vo výške 500 000,- Kč (alebo tejto sume zodpovedajúci ekvivalent v EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Clicku požadovať úhradu škody, ktorá mu vznikla.
9. 5. Dohoda o mlčanlivosti platí ešte ďalších päť (5) rokov po ukončení účinnosti Zmluvy.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
10. 1. Click sa zaväzuje postupovať pri zaisťovaní činností pre Zmluvného partnera s odbornou starostlivosťou a svojím konaním urobí všetky vhodné kroky na vymoženie kompenzácií pre Zmluvného partnera.
10. 2. Uzavretím Zmluvy medzi Clickom a Zmluvným partnerom nevzniká Zmluvnému partnerovi akýkoľvek nárok na peňažité či iné plnenie priamo od Clicku, ale iba nárok na plnenie, ktoré bude prostredníctvom Clicku pre Zmluvného partnera vymožené od dlžníka. Click výslovne uvádza, že nezodpovedá za výsledok a je tiež prípustné, že Click pre Zmluvného partnera od dlžníka žiadne plnenie nevymôže.
10. 3. V prípade súdneho sporu s cieľom vymôcť kompenzáciu od dlžníka zastupuje Click advokát, s ktorým má Click uzavretú zmluvu. Zmluvný partner udelí tomuto advokátovi plnú moc zastupovať v súdnom spore. Náklady na súdne konanie (vr. prípadnej náhrady nákladov, priznaných právoplatne protistrane) sú stanovené takto:
a) súdny poplatok (v minimálnej výške 1000 Kč) je hradený Clickom
b) náklady spojené s právnym zastúpením advokátom, vrátane všetkých hotovostných výdavkov advokáta (cestovné, strata času, náklady dôkazu, hovorné, preklady atď.) nad sumu 1000 CZK hradí Click. Náklady do výšky 1000 Kč vrátane, vr. DPH, za jednu zastupovanú osobu, sú na ťarchu Zmluvného partnera, a to iba v prípade úspešne vybaveného sporu a poukázaného plnenia v prospech Zmluvného partnera.
c) výnimku tvorí prípad, kedy Zmluvný partner požaduje začatie súdneho sporu, hoci Click so súdnym sporom s dlžníkom nesúhlasí, a ďalej s výnimkou prípadu, kedy Zmluvný partner bezdôvodne vydá advokátovi pokyn k stiahnutie žaloby a zastavenie súdneho vymáhania či po začatí súdneho sporu prijme ponuku mimosúdneho vyrovnania neobsahujúcu plnú náhradu nákladov právneho zastúpenia. V takom prípade bude spoluúčasť Zmluvného partnera na nákladoch na právne zastúpenie a vedenie sporu vo výške 2500 Kč vr. DPH za jednu zastupovanú osobu.).
d) ak je Clickom odporúčané súdne konanie vo výsledku úplne neúspešné, vzniknuté náklady na súdne konanie a vedenie sporu vrátane prípadnej náhrady nákladov, priznaných právoplatne protistrane nesie Click.
10. 4. Zmluvný partner súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä e-mailom) pri uzatváraní Zmluvy. Prípadné náklady vzniknuté Zmluvnému partnerovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy si hradí sám Zmluvný partner. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že ak budú komunikovať prostredníctvom komunikácie na diaľku, rozhodnými sú údaje, ktoré boli uvedené (platné) v čase uzavretia zmluvného vzťahu, ak jedna zmluvná strana, preukázateľným spôsobom, neoznámila druhej zmluvnej strane zmenu týchto údajov.
10. 5. Zmluvný partner nesmie najmä Používateľský účet, Služby, užívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval iných Zmluvných partnerov Clicku či inak neprimerane obmedzoval Click.
10. 6. V prípade ukončenia účinnosti Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) môže Click odstrániť všetky informácie (vrátane dát) Zmluvného partnera, ktoré sú umiestnená na serveroch, ktoré sú v dispozícii Clicku.
10. 7. Click nie je vo vzťahu k Zmluvnému partnerovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 53a ods. 1 občianskeho zákonníka.
10. 8. Click je oprávnený používať obchodnú firmu, názov či meno Zmluvného partnera na marketingové či reklamné účely, a to vo všetkých druhoch propagačných materiálov (bez ohľadu na formu týchto propagačných materiálov či formu, ktorou sú oznamované).
10. 9. Všetky činnosti pre Zmluvného partnera môže Click zaisťovať taktiež prostredníctvom tretích osôb.
10:10. Zmluvný partner berie na vedomie, že je prísne zakázané akékoľvek užívanie najmä znakov, symbolov, slov či textov, ktoré sú zverejnené na www.click2claim.eu. Pre prípad porušenia tohto záväzku sa Zmluvný partner zaväzuje Clicku zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 000,- Kč.
10:11. Zmluvný parter vyhlasuje, že do zmluvného vzťahu s Clickom vstúpil dobrovoľne vedomý si toho, že svoje nároky mohol uplatňovať sám alebo prostredníctvom iných subjektov. Click tak nezodpovedá za to, že Zmluvný partner s ním vstúpil do zmluvného vzťahu.

11. Ukončenie zmluvného vzťahu
11. 1. Zmluva zaniká dohodou strán, výpoveďou, odstúpením. Ďalej splnením účelu a podmienok Zmluvy pre obe zmluvné strany t. j. najmenej poskytnutím plnenia dlžníka a zaplatením odmeny príkazníkovi.
Zmluva bez ďalšieho zaniká aj v prípade, že Click oznámi Zmluvnému partnerovi, prostredníctvom e-mailu, že jeho nárok klasifikuje ako nevymáhateľný.
11. 2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v lehote 3 (troch) kalendárnych mesiacov s tým, že výpovedná lehota začne plynúť od mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vo výpovedi musí byť uvedený výpovedný dôvod.
11. 3. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť iba v prípade:
a) podstatného porušenia zmluvného záväzku jednej zo zmluvných strán po tom, čo bola na tento nedostatok druhou zmluvnou stranou písomne upozornená a táto ani v primeranom čase nezabezpečila nápravu,
b) Zmluvný partner je v omeškaní s úhradou odmeny.
c) Zmluvný partner, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený, v prípade použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia plnenia (ust. § 1829 občianskeho zákonníka), čo neplatí v prípade, ak plnenie (záväzok Clicku) bolo splnené pred uplynutím lehoty 14 dní (ust. § 1837 obč. zák.). Súčasne spotrebiteľ vyhlasuje, že ak splní Click službu pred uplynutím lehoty 14 dní pre odstúpenie od zmluvy, nemá spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy (ust. § 1837 písm. a) obč. zák.),
11. 4. V prípade, že dôjde k plneniu dlžníka Zmluvnému partnerovi v lehote 1 (jedného) roku po ukončení zmluvy zo strany Zmluvného partnera, náleží Clicku odmena za podmienok a v rozsahu podľa Zmluvy alebo VOP; tento prípad neplatí pre odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom podľa ust. § 1837 občianskeho zákonníka.

12. Zodpovednosť Clicku za chyby a právo reklamácie
12. 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti Clicku za chyby služieb sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak je Zmluvný partner spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka, riadia sa jeho práva pri podaní reklamácie príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ďalej zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
12. 2. Zmluvný partner sa zaväzuje využiť na reklamáciu najmä kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii nawww.click2claim.eu.
12. 3. Ak nie je požiadavka Zmluvného partnera uplatnená prostredníctvom kontaktného formulára, je Zmluvný partner oprávnený svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti Clicku za chyby uplatniť v Clicku písomne na adrese sídla Clicku alebo elektronickou poštou. Click vybaví reklamáciu v prípade všetkých Zmluvných partnerov v lehote 30 kalendárnych dní a najneskôr posledný deň lehoty zašle Zmluvnému partnerovi stanovisko
k podanej reklamácii. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas na doplnenie reklamácie. Zmluvný partner je povinný pri reklamácii poskytnúť Clicku všetku súčinnosť. Zmluvný partner, ktorý nie je spotrebiteľom, berie na vedomie, že mu Click poskytuje nadštandardnú službu, ktorá nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu.
12. 4. Zmluvný partner berie na vedomie, že v prípade, kedy Zmluvný partner reklamuje Služby Clicku, nemá táto reklamácia vplyv na povinnosť Zmluvného partnera hradiť odmenu za činnosti Clicku.
12. 5. Náklady na uplatnenie reklamácie nesie Zmluvný partner, ak nebude táto považovaná za oprávnenú.

13. Sankcie a zmluvné pokuty
13. 1. V prípade omeškania Zmluvného partnera s platením akejkoľvek platby súvisiacej s činnosťou Clicku je Click oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, vrátane možnosti zneprístupniť alebo zrušiť Používateľský účet Zmluvného partnera.
13. 2. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa Zmluvy a VOP je splatná na písomnú výzvu Clicku. Zmluvný partner je povinný zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom a v lehote uvedenej v písomnej výzve.

14. Ochrana osobných údajov
Politika ochrany súkromia je predmetom samostatného dokumentu, ktorý nájdete tu.

15. Poukážka na zľavu – Program Travel Asistent
15. 1. Click predáva poukážky na zľavu, ktoré označuje Travel Asistent, ďalej len Poukážka, v elektronickej podobe. Jej predaj prebieha prostredníctvom zriadeného Používateľského účtu CK/CA. Po odoslaní vyplneného formulára do systému C2C prostredníctvom Používateľského účtu dochádza k automatickému vygenerovaniu Poukážky a jej odoslaniu na zadaný e-mail cestujúceho. Poukážka obsahuje najmenej tieto údaje: meno a priezvisko cestujúceho, dátum a smerovanie cesty, kontaktné údaje cestujúceho a Click2Claim, identifikačné číslo Asistenta, ktoré slúži na administráciu (spracovanie) predanej poukážky voči predajcovi, a Kód asistenta, ktorý je určený cestujúcemu na účely prípadného podania žiadosti o kompenzáciu. Na základe tohto kódu je účtovaná provízia za služby Click2Claim z vymoženého plnenia od dlžníka (kompenzácia) v súlade s platným Cenníkom Click2Claim. Identifikačné číslo môže byť zhodné pre viac cestujúcich, kód asistenta je vždy unikátny pre jednu fyzickú osobu.
15. 2. Poukážka je určená výlučne konkrétnej fyzickej osobe, ktorej identifikačné údaje sú na tejto uvedené. a iba pre jednu konkrétnu prepravu, ktorá je na poukážke špecifikovaná. Poukážka je neprenosná. Poukážka oprávňuje cestujúceho využiť Službu, t. j. zaistiť jednu pohľadávku od dlžníka. Poukážku nie je možné kúpiť v deň odletu na prvom úseku a neskôr.
15. 3. Poukážka má charakter zľavy na prípadné služby Clicku a nejde o zálohu na služby Clicku. V prípade, že poukážka nebude uplatnená, či už z dôvodu na strane Zmluvného partnera, alebo Clicku, prepadá suma v prospech Clicku ako zmluvná pokuta za jej nevyčerpanie, kedy vykonaná platba má charakter manipulačného poplatku za služby spojené najmä s vydávaním a evidovaním poukážky.

16. Spoločné a záverečné ustanovenia
16. 1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že ak bude medzi zmluvnými stranami dochádzať ku komunikácii prostredníctvom siete internet (e-mailom), nevyžaduje sa na platnosť právneho úkonu pripojenie elektronického podpisu (certifikátu) podľa zvláštneho právneho predpisu, ani doručovanie do dátovej schránky podľa zvláštneho právneho predpisu.
16. 2. Všetka korešpondencia medzi Clickom a Zmluvným partnerom musí byť druhej zmluvnej strane doručená elektronickou poštou alebo doporučene držiteľom poštovej licencie.
16. 3. Znenie VOP je Click oprávnený meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
16. 4. Platné znenie VOP vrátane znenia pôvodných VOP s určením doby platnosti bude vždy zverejnené na www.click2claim.eu.
16. 5. Tieto VOP, Zmluvy a právne vzťahy s ňou súvisiace sa riadia právom Českej republiky. Rozhodným jazykom je jazyk český.
16. 6. Všetky spory vznikajúce z VOP a Zmluvy
a právne vzťahy s nimi súvisiace budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku a Pravidiel tromi rozhodcami. Rokovacím jazykom bude výlučne jazyk český. Sídlo rozhodcovského súdu je v hl. m. Praha.
O pravidlách, poriadkoch a ďalších podrobnostiach konania pred rozhodcovským súdom je možné nájsť na www.soud.cz.
16. 7. Zmluvný partner nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Clicku oprávnený práva
a povinnosti zo Zmluvy postúpiť na tretiu osobu.
16. 8. Ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
16. 9. Tieto VOP sú platné a účinné od 18. 4. 2016 a plne nahradzujú VOP, ktoré boli účinné od 2. 12. 2015.

Click2Claim, s. r. o.
Ing. František Herynk, konateľ spoločnosti