Politika ochrany súkromia

Táto Politika ochrany súkromia má za cieľ poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Click2Claim, s.r.o., IČO:28791215, so sídlom Jičínska 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (ďalejtiež„C2C“), o fyzických osobách pri svojej činnosti spracováva (okrem zamestnancov). Informačné povinnosti vo vzťahu k zamestnancom C2C sú predmetom oddelenej dokumentácie.

Táto Politika ochrany súkromia je účinná od 25.5.2018 a je vydaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („GDPR“), za účelom splnenia informačnej povinnosti spoločnosti C2C ako správcu v zmysle čl. 13 a 14 GDPR.

A. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Click2Claim, s.r.o., IČO: 28791215, so sídlom Jičínska 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

B. ZA AKÝM ÚČELOM A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE PREBIEHA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Vaše osobné údaje spracovávame len na nižšie uvedené účely a na uvedených právnych základoch:

 1. spracovanie je nevyhnutné preto, aby sme Vám boli schopní poskytnúť uživateľsky priateľskú internetovú službu a súčasne je nevyhnutné pre realizáciu práv a povinností v súvislosti s poskytovaním Vami požadovaných služieb alebo nákupom našich produktov (Travel Standard, Travel Asistent) v súlade s článkom 6 odst. 1 písm b) GDPR.
 2. spracovanie prebieha na základe Vášho súhlasu pre marketingové, reklamné a štatistické účely (zasielanie informácií a obchodných oznámení) v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 3. spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov C2C a to tak, aby boli chránené Vaše záujmy a základné práva a slobody. To sa týka údajov o Vašom správaní na internetových stránkach claimnow.eu alebo www.click2claim.eu, ktoré spracovávame za účelom zberu informácií, ktoré budú následne využité na zlepšovanie internetových stránok a našich služieb pre Vás, budú slúžiť ako podklad pri vytváraní štatistík sledovania návštevnosti www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu  a jednotlivých stránok a merania účinnosti reklamy, ale i predchádzaniu útokov na internetové stránky www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu  a ohrozeniu ich funkčnosti ako  i bezpečnosti Vašich dát.

C. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV? KOMU BUDÚ ÚDAJE ĎALEJ POSKYTNUTÉ?

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť C2C.

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené osobám, ktoré poskytujú spoločnosti C2C služby v pozícii spracovateľa osobných údajov (IT subjekty, poskytovatelia marketingovej platformy, prostredníctvom ktorých dochádza k distribúcii newsletterov a iných obchodných oznámení, advokáti zabezpečujúci vymáhanie pohľadávok, externí účtovníci). Všetky tieto osoby preveríme za účelom zabezpečenia poskytnutia dostatočných záruk na dôvernosť a na ochranu Vašich osobných údajov. S týmito osobami budeme mať uzavreté písomné zmluvy, v ktorých sa zaviažu k ochrane Vašich osobných údajov a k dodržaniu našich štandardov pre zabezpečenie osobných údajov, rovnako ako k zachovaniu mlčanlivosti.

V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté tiež príslušným orgánom verejnej správy či podobným inštitúciám (napr. finančné úrady, banky, poisťovne, súdy, orgány činné v trestnom konaní).

D. AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVÁVAME?

Údaje vo vzťahu k Vám,  ako našim váženým zákazníkom

meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa, podpis (na plnej moci pre potreby vymáhania nárokov), bankový účet pre potreby zaslania vymoženej pohľadávky.

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa

E. DOCHÁDZA K POSTUPOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM?

Vaše osobné údaje nie sú v absolútnej väčšine prípadov postupované do žiadnej tretej krajiny ani žiadnej medzinárodnej organizácii. Pokiaľ by to bolo nevyhnutne nutné v súvislosti s vymáhaním Vašich nárokov, stane sa tak len na základe Vášho výslovného súhlasu.

F. AKO DLHO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ ?

Osobné údaje bude spoločnosťC2C spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutnú k plneniu zákonných povinností a bráneniu práv z prípadných sporov, najdlhšie však 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

G. AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  • Máte právo požiadať o informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, prípadne za akým účelom, v akom rozsahu, po akú dobu budú uložené, z akého zdroja boli získané, či dochádza pri spracovaní Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Ďalej máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajoy, pričom prvé poskytnutie je bezplatné.
 • Právo na opravu Vašich osobných údajov
  • V prípade, že Vaše osobné údaje sú nepresné či neúplné, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu či doplnenie.
 • Právo na výmaz osobných údajů (tzv. právo byť zabudnutý)
  • Pokiaľ Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietku voči spracovaniu a zároveň neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) ak je to uložené ako zákonná povinnosť, musí správca Vaše osobné údaje vymazať.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • Ak vzniknú v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov akékoľvek sporné otázky, správca je povinný obmedziť spracovanie údajov takým spôsobom, že ich môže mať len uložené a prípadne ich tiež môže použiť za účelom určenia či výkonu právnych nárokov.
 • Právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
  • Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracovávané pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu, máte právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku. Pokiaľ je vznesená námietka voči spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov
  • V prípade, že sa uskutočňuje automatizované spracovanie osobných údajov založené na zmluve či na Vami udelenom súhlase, máte právo na poskytnutie údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Máte právo kedykoľvek odvolať predtým poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je v súlade s právnymi predpismi.
 • Právo podať sťažnosť na dozorujúcom úrade
  • Ak sa domnievate, že pri spracovaní údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

H. DOCHÁZA K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU, VRÁTANE PROFILOVANIA ?

Osobné údaje fyzických osob nie sú v spoločnosti C2C predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.

I. DOCHÁDZA K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV POMOCOU INTERNETOVÝCH STRÁNOK?

Na internetových stránkach www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu C2C spracováva osobné údaje prostredníctvom cookies a tiež prostredníctvom registračných formulárov, ktoré vyplňujete tak, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť Vami požadovanú službu.  Ak navštívite internetové stránky www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu a povolíte čítanie cookies, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame cookies, teda malé súbory písmen a čísiel, ktoré ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača.

Cookies napomáhajú k Vašej identifikácii pri surfovaní medzi jednotlivými stránkami (podstránkami) www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu pri opätovných návštevách a rovnako slúži k zaisteniu bezpečnosti, napríklad aby sa dalo odhaliť, že niekto zneužil Vaše pripojenie k nášmu webu a koná namiesto Vás.

Cookies sú nevyhnutné pre riadne fungovanie internetovej stránky www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu . Pokiaľ budú cookies zablokované, internetová stránka www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu  nemusí fungovať správne.

Ďalej za účelom sledovania návštevnosti www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu , vytvárania štatistík a prehľadov, merania účinnosti reklamy a prispôsobovaniu obsahu našich internetových stránok konkrétnym potrebám ukladáme do Vášho zariadenia cookies z nášho webu.

V prípade, že si prostredníctvom internetových stránok www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu alebo prostredníctvom aplikácie necháte skontrolovať oprávnenosť Vášho nároku, dôjde k zberu a ukladaniu dátových súborov z Vášho prehliadača pri návšteve internetových stránok alebo pri použití aplikácie, pričom tieto dátové súbory môžu obsahovať Vami vyplnený formulár, adresu IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vyplnenia formulárov a ďalej súbory cookies, ktoré jednoznačne identifikujú Váš prehliadač.

J. Z AKÉHO ZDROJA OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje získav aC2C v absolútnej väčšine prípadov priamo od Vás, ako od zákazníkov, v súvislosti s Vašim dopytom na poskytnutie našich služieb alebo v súvislosti s predajom našich produktov (Travel Standard, Travel Asistent). Pokiaľ by sme dostali Vaše osobné údaje zo strany tretích osôb, vychádzame z dobrej viery, že ste týmto tretím osobám dali k poskytnutiu Vašich osobných údajov C2C súhlas. Pokiaľ ste súhlas neudelili, kontaktujte nás prosím, vykonáme nápravu.

K. AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ ?

Naše databázy sú zabezpečené proti prístupu tretích osôb a prihlasovacie údaje sú šifrované silným algoritmom. Naši zamestnanci nemajú možnosť nahliadnuť do Vašich prihlasovacích údajov.

L. MÁTE OTÁZKY, NAPÍŠTE NÁM!

Ak Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane práva na prístup a opravu nepresných údajov, alebo máte inú otázku príp. sťažnosť na ich spracovanie, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla C2C alebo emailom na kontakt pre oblasť spracovania osobných údajov info@click2claim.eu.

Upozornenie  :

Tento dokument je aktualizovaný ku dňu 23.5.2018. K tomuto dátumu doposiaľ nie je v účinnosti tzv. adaptačný zákon k Nariadeniu Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov („GDPR“).  C2C si vyhradzuje právo dokument ďalej meniť a upravovať v nadväznosti na postup legislatívnych prác.