Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto spoločnosti Click2Claim, s.r.o., IČO: 28791215, so sídlom Jičínska 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapísanej do obchodného registra vedeného na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka č. 218874, ako správcovi osobných údajov (ďalej len „Správca“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu a pre účely, ako sú uvedené nižšie:

Rozsah spracovávaných údajov:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • získanie kópie pasu alebo ID
 • elektronické a iné údaje o mojich preferenciách v súvislosti s využívaním služieb poskytovaných na internetových stránkach, resp. aplikáciách Click2Claim, s.r.o.

Účel spracovania:

 • zaradenie do databázy zákazníkov Správcu
 • predloženie kópie pasu alebo ID leteckému dopravcovi v zmysle oznámenia Európskej komisie v tom smere, že v prípade zastúpenia agentúrou ( tu Správcom) musí agentúra – pokiaľ je to leteckým dopravcom vyžadované – predložiť kópiu pasu alebo ID, ak bude poskytnutý
 • účasť na marketingových a spoločenských akciách Správcu
 • uskutočňovanie marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania zákazníkov Správcu
 • účasť vo vernostnom či podobnom programe zákazníkov Správcu
 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms či inou formou elektronickej komunikácie.

Doba spracovania osobných údajov je päť rokov odo dňa udelenia tohoto súhlasu alebo do doby odvolania tohoto súhlasu.

Osobné údaje bude spracovávať Správca. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupnené osobám, ktoré poskytujú spoločnosti C2C služby v pozícii spracovateľa osobných údajov (IT subjekty, subjekty zabezpečujúce účtovníctvo, poskytovatelia marketingovej platformy, prostredníctvom ktorej dochádza k rozosielaniu newsletterov a iných obchodných oznámení,  advokáti zaisťujúci vymáhanie pohľadávok). Všetky tieto osoby preveríme, aby sme zaistili, že poskytnú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu Vašich osobných údajov. S týmito osobami budeme mať uzavreté písomné zmluvy, v ktorých sa zaviažu k ochrane Vašich osobných údajov a k dodržaniu našich štandardov pre zabezpečenie osobných údajov, rovnako ako k zachovaniu mlčanlivosti.

Osobné údaje nebudú postupované tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP, okrem Vášho výslovného súhlasu.

Beriem na vedomie, že tento svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@click2claim.eu či doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla Správcu uvedenú v záhlaví tohoto súhlasu.

Súčasne prehlasujem, že som bol Správcom informovaný o všetkých svojich právach súvisiacich so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú:

 1. právo požiadať Správcu o informáciu týkajúcu sa spracovania mojich osobných údajov, a to v  písomnej podobe, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov;
 2. právo na opravu alebo doplnenie nepresných či neúplných osobných údajov;
 3. právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesú námietky voči spracovaniu a zároveň neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) ak je to uložené ako zákonná povinnosť;
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, pokým sa nevyriešia sporné otázky ohľadom mojich osobných údajov;
 5. právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo bude mať za následok, že moje osobné údaje už nebudú pre tieto účely spracovávané; a
 6. právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Beriem na vedomie informácie v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („GDPR“), ktoré sú uvedené tu alebo na stránkach www.claimnow.eu alebo www.click2claim.eu.

Rovnako beriem na vedomie, že všetky vyššie uvedené práva si môžem uplatniť u Správcu písomne prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@click2claim.eu.